Všeobecné obchodní podmínky

www.MIKROPRACE.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují podmínky užívání serveru www.mikroprace.cz a práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi provozovatelem serveru www.mikroprace.cz p. Karlem Maříkem, IČ: 87395738, místem podnikání: Na Hřebenkách 1380/26, 150 00, Praha – Smíchov (dále jen „Provozovatel“) a uživatelem (dále jen „VOP“).
 2. Provozovatel zprostředkovává fyzickým osobám provádění drobných prací, úkolů a služeb (dále jen „Mikropráce“).
 3. Návštěvou webových stránek www.mikropráce.cz uživatel potvrzuje, že si je vědom všech níže uvedených skutečností a podmínek, se kterými souhlasí a bude je závazně dodržovat.
 4. Tyto VOP se vztahují na všechny osoby, které navštíví nebo mají v úmyslu užívat portál www.mikropráce.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování. Tyto VOP se nevztahují na smlouvu uzavřenou mezi Zadavatelem a Pracantem.

II. Vymezení pojmů

Mikropráce = provedení drobných prací či služeb, kterou jsou v souladu s dobrými mravy a platnými právními předpisy, za úplatu mezi fyzickými osobami

Zakázané Mikropráce = práce a služby, které jsou v rozporu s dobrými mravy či s platnými právními předpisy, zejména (nikoli však výlučně) služby jakkoli týkající se pornografického či erotického materiálu, zbraní, alkoholu, omamných či psychotropních látek, léků, zdravotnických potřeb, šíření názorů extremistických hnutí, potlačování práv a svobod člověka nebo hlásání národnostní, rasové, náboženské či třídní zášti nebo zášti vůči jakékoli skupině osob, sexuální služby, služby, jejichž prostřednictvím může dojít k porušování duševního vlastnictví, atd.

Uživatel = fyzická osoba, která navštíví, registruje se a užívá server www.mikroprace.cz

Zadavatel = fyzická osoba, která poptává provedení Mikropráce

Pracant = fyzická osoba, která nabízí provedení Mikropráce dle poptávky zadavatele

Poptávka = poptávka provedení konkrétní Mikropráce ze strany Zadavatele

Nabídka = nabídka provedení konkrétní Mikropráce ze strany Pracanta

Cena = cena za provedení Mikropráce sjednaná mezi Zadavatelem a Pracantem

Provize = odměna Provozovateli za zprostředkování sjednání smlouvy na provedení Mikropráce mezi Zadavatelem a Pracantem, která činí 15% z Ceny

Bankovní účet Provozovatele: bankovní účet č. 1412435013/3030, vedený u AirBank.

III. Smlouva o zprostředkování

 1. Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Zadavatelem a Pracantem je závazek Provozovatele zprostředkovat Zadavateli uzavření smlouvy s Pracantem o provedení Mikropráce a zároveň umožnit Pracantovi uzavření smlouvy se Zadavatelem a závazek Pracanta uhradit Provozovateli sjednanou Provizi za zprostředkování Mikropráce, a to za podmínek níže uvedených. Provozovatel je tedy v rámci zprostředkování uzavření smlouvy o provedení Mikropráce činný jak pro Zadavatele, tak i pro Pracanta.

IV. Základní principy fungování Mikropráce

A. Zprostředkování Mikropráce
 1. Provozovatel poskytuje služby zprostředkování Mikropráce mezi Zadavatelem a Pracantem. V rámci služeb zprostředkování Provozovatel spravuje registr Zadavatelů a registr Pracantů a zveřejňuje jejich profily.
 2. Provozovatel je oprávněn kontrolovat profily Uživatelů. V případě, že profil Uživatele obsahuje jakékoli nesprávné údaje, obsahuje vulgarismy či není v souladu s platnými právními předpisy, je Uživatel povinen na výzvu Provozovatele svůj Profil patřičně upravit ve lhůtě stanovené Provozovatelem. Po dobu, než je profil Uživatele řádně opraven, je Provozovatel oprávněn takový profil blokovat. Nedojde-li k požadované úpravě profilu Uživatele dostatečným způsobem či v požadované lhůtě, případě obsahuje-li profil Uživatele opakovaně nesprávné údaje, vulgarismy či není-li opakovaně v souladu s platnými právními předpisy, je Provozovatel oprávněn takový profil bez dalšího trvale zrušit.
 3. Provozovatel neprovádí Mikropráci sjednanou mezi Zadavatelem a Pracantem a nenese odpovědnost za její řádné a včasné provedení ani za její kvalitu.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Poptávky vložené Zadavatelem na server Mikropráce.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou při provádění Mikropráce ani v jakékoli souvislosti s ní.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost a nemůže nikterak ovlivnit výši Ceny sjednanou mezi Zadavatelem a Pracantem a nenese žádnou odpovědnost za neuhrazení Ceny řádně a včas Pracantovi ze strany Zadavatele.
 7. Provozovatel není v pracovněprávním ani jiném obdobném smluvním vztahu k Pracantovi ani k Zadavateli a nenese odpovědnost za jejich jednání a provádění Mikropráce ze strany Pracanta.
B. Registrace uživatele
 1. Fyzická osoba, která má zájem využívat služby poskytované Provozovatelem, a to jako Zadavatel či jako Pracant, se musí nejprve registrovat.
 2. Při registraci je každý uživatel povinen vyplnit následující údaje.
  • jméno a příjmení;
  • telefonní kontakt;
  • emailová adresa.
 3. Dobrovolně Uživatel vyplní i údaj o svém datu narození, bydlišti a číslo bankovního spojení.
 4. Uživatelé jsou povinni při své registraci uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné údaje. Tyto údaje mohou následně měnit a jsou oprávnění požádat Provozovatele o jejich odstranění po ukončení využívání serveru Mikropráce.
C. Zadání Poptávky Mikropráce
 1. Zadavatel, který se již zaregistroval jako Uživatel a který má zájem, aby pro něj nějaká fyzická osoba vykonala Mikropráci za sjednanou cenu, zadá Poptávku na Mikropráci a v Poptávce uvede přesný popis požadované Mikropráce, zejména:
  • druh Mikropráce;
  • místo (město/část města/okres/kraj) výkonu Mikropráce;
  • čas/datum Mikropráce.
 2. Zadáním Poptávky a vyplněním údajů na serveru Mikropráce je uzavřena smlouva o zprostředkování s Provozovatelem. Provozovatel poskytuje svoje služby Zadavateli bezplatně.
 3. Poptávka, která obsahuje jakékoli kontaktní údaje na Zadavatele, bude Provozovatelem smazána.
 4. Zadavatel není oprávněn požadovat provedení Zakázaných Mikroprací, jinak bude jeho Poptávka a celý profil ze strany Provozovatele zablokován.
D. Vložení Nabídky na provedení Mikropráce
 1. Pracant, který se již zaregistroval jako Uživatel a který má zájem provést konkrétní Mikropráci pro Zadavatele, vloží na server Mikropráce svoji Nabídku. Vložením Nabídky na serveru Mikropráce je uzavřena smlouva o zprostředkování s Provozovatelem za sjednanou Provizi, která činí 15%.
 2. Nabídka, která obsahuje jakékoli kontaktní údaje na Pracanta, bude Provozovatelem smazána.
E. Uzavření smlouvy o provedení Mikropráce
 1. Zadavatel si následně vybere konkrétní Nabídku Pracanta. Akceptací této Nabídky se mu zobrazí platební brána, kde složí do úschovy peníze za daný úkol. Po složení peněz do úschovy se zobrazí kontakt na Pracanta a tímto okamžikem je uzavřena smlouva na provedení Mikropráce. Následně si Zadavatel a Pracant dohodnou konkrétní způsob provedení Mikropráce. Po úspěšném dokončení Mikropráce je zadavatel i pracant povinen kliknout na dokončit a ohodnotit proti stranu. Jakmile je pracant ohodnocen. Mikropráce odešlou na bankovní účet pracanta peníze za provedenou práci.

V. Cena, Provize a platební podmínky

 1. Cena za provedení Mikropráce je stanovena dohodou mezi Zadavatelem a Pracantem. Po úspěšném dokončení domluveného úkolu, uhradí zadavatel pracantovi smluvenou odměnu hotově či převodem na účet.

VI. Ukončení smluvního vztahu

 1. Uživatel je oprávněn smluvní vztah s Provozovatelem kdykoli ukončit a požádat Provozovatele o své vyřazení z registru a výmaz svého profilu.
 2. Provozovatel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Uživatelem v případě, že Uživatel porušuje tyto VOP.
 3. V případě, že má Uživatel nevyužité reálné kredity, je oprávněn požádat Provozovatele o jejich proplacení zpět. V takovém případě Provozovatel zašle Uživateli částku odpovídající nevyužitým reálným kreditům na bankovní účet Uživatele. Uživatel nemá žádný nárok na proplacení nevyužitých promo kreditů.

VII. Ochrana osobních údajů, povinnost mlčenlivosti

 1. Uživatel tímto poskytuje dobrovolně svůj souhlas Provozovateli ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (“Zákon o ochraně osobních údajů”) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění se (i) zpracováním jeho osobních údajů, včetně emailové adresy a telefonního čísla, (ii) pro účely plnění smluvního vztahu, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele jako správce údajů, (iv) za účelem zasílání jakýchkoli reklamních či obchodních sdělení Provozovatelem či některým z jeho obchodních partnerů, a to emailem či prostřednictvím sms. Uživatel uděluje tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv Provozovatele.
 2. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému, zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, zpřístupňování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování stejně jako jejich ukládání na nosiče informací.
 3. Součástí souhlasu Uživatele dle tohoto článku 8 je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zprostředkování nebo nabízení služeb Provozovatele třetími osobami (zejména obchodními partnery Provozovatele) a se zpřístupněním a předáním osobních údajů třetím osobám, zejména (a) osobám zprostředkujícím a nabízejícím možnost uzavření smluvního vztahu s Provozovatelem; a (b) osobám, které zajišťují Provozovateli plnění jeho zákonných či smluvních povinností či spolupracujícím s Provozovatelem v souvislosti se smluvními vztahy dle těchto VOP (zejména daňoví poradci, auditoři a právní zástupci).
 4. Uživatel tímto výslovně souhlasí a opravňuje Provozovatele k tomu, aby předal osobní údaje pro účely zprostředkování nebo nabízení služeb Provozovatele k dalšímu zpracování společnostem, se kterými Provozovatel spolupracuje. Aktuální seznam těchto společností je k dispozici na www.mikroprace.cz.Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že udělení souhlasu Provozovatel ije dobrovolné. Uživatel potvrzuje, že byl Provozovatelem poučen o jeho právu na přístup k informacím v souladu s § 11 a 12 Zákona na ochranu osobních údajů. V případě, že Uživatel zjistí, že Provozovatel a/nebo jakákoli jiná osoba, které byly osobní údaje zpřístupněny, porušil příslušné povinnosti dle Zákona na ochranu osobních údajů, je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ) a požadovat vymáhání zjednání nápravy takového porušení. Uživatel potvrzuje, že byl poučen Provozovatelem o jeho právech dle § 21 Zákona na ochranu osobních údajů, která má vůči osobě porušující příslušné povinnosti.
 6. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku se Uživateli zakládá právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. právo požadovat na Provozovateli vysvětlení, zda se domnívá, že zpracování je v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů a/nebo ochranou Uživatelova soukromí, nebo že osobní údaje jsou nepřesné a Uživatel má právo požadovat provedení opravy např. blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Je-li Uživatel oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů, učiní tak formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu místa podnikání Provozovatele s účinností ode dne doručení takového oznámení Provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu zakládá právo Provozovatele na okamžité odstoupení od uzavřené smlouvy o zprostředkování.
 7. Provozovatel a Uživatel se zavazují neposkytovat žádné důvěrné informace třetí straně za žádným účelem ani jich využívat, s výjimkou případů, kdy (a) předem získali písemný souhlas druhé smluvní strany; (b) je takovéto poskytnutí informací vyžadováno obecně závaznými zákony a předpisy; (c) se jedná o poskytnutí důvěrných informací jejím zástupcům, právním zástupcům, účetním, odborným poradcům; (d) v případě, že jedna ze smluvních stran vymáhá svůj nárok vůči druhé smluvní straně soudní cestou, je-li použití takové informace nezbytné pro soudní řízení; nebo (e) je to výslovně povoleno dle těchto VOP. Pro účely tohoto ustanovení se důvěrnými informacemi rozumí jakékoli informace týkající obchodních podmínek smlouvy o zprostředkování, stejně jako informace, které si smluvní strany poskytnou mezi sebou a svými příslušnými poradci v souvislosti s jednáním o smlouvě o zprostředkování dle těchto VOP nebo na jejím základě. Důvěrné informace nezahrnují informace, které jsou či se stanou veřejně dostupnými (jinak než neoprávněným užitím či zveřejněním), či informace poskytnuté jedné ze smluvních stran třetí stranou, která je oprávněná takové informace poskytnout.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Přístup a používání veřejně přístupných částí serveru www.mikroprace.cz je bezplatné. Uživatel je odpovědný za udržení svého přístupového jména a hesla ke zřízenému účtu (je-li zřízen) na serveru www.mikroprace.cz v tajnosti.
 2. Uživatel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Uživatel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k serveru www.mikroprace.cz. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Uživatele během využívání služeb serveru www.mikroprace.cz. Uživatel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k serveru www.mikrorpace.cz dočasně omezen nebo přerušen.
 3. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, oprávněn vykonávat veškerá autorská práva k obsahu serveru www.mikroprace.cz. Obsah serveru www.mikroprace.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.
 4. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah serveru www.mikrorpace.cz, včetně diskusních fór a chatovacích místností, k zajištění chodu portálu. Provozovatel neodpovídá za obsah, který Uživatel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na serveru www.mikroprace.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.
 5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na serveru www.mikroprace.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na serveru www.mikroprace.cz Uživatel poskytuje Provozovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
 6. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.
 7. Vztahy, které výslovně neupravují tyto VOP, se řídí zejm. zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 8. Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP. Provozovatel se zavazuje nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito VOP jako celkem.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace